kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Tranemo kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Södra Åsarps kyrka

Södra Åsarps kyrka uppfördes under senare delen av 1100-talet eller tidigt 1200-tal. De äldsta delarna av den nuvarande kyrkan är långhuset och koret, och mursträckningarna är sannolikt i huvudsak intakta sedan medeltiden.

Interiören bär tydliga spår av skilda tidsepoker. Korets stentunnvalv är förmodligen från samma tid som det medeltida murverket, och kalkmålningarna där tror man är från 1400-talets början då den förmögne Abraham Brodersson Tjurhuvud på borgen Opensten, en och en halv kilometer nordväst om kyrkan, lät måla kyrkan invändigt inför sin dotters bröllop. Riksrådet Brodersson Tjurhuvud slutade för övrigt sina dagar lika brutalt som han levt. Han var van att ta det han ville. Men den förmögne herren som ett tag varit hövitsman på Kalmar slott, hade blivit ett potentiellt hot för kungen, och under ett anfall på Södersborgs slott i Danmark gick han ett steg för långt. Efter att ha förgripit sig på en försvarslös kvinna ställdes han inför domstol och dömdes till svärdet.

1928 byggde man en sakristia efter ritningar av Stockholmsarkitekten Anders Roland, och man återupptäckte då målningarna som räknas som de värdefullaste i landskapet, men är tyvärr skadade. I koret ägnas målningarna helt åt Kirsti lidandes historia, och på långhusväggarna finns motiv från Kristi barndomshistoria.
Träinnertaket i långhuset har formen av tunnvalv och är troligen från 1800-talet. En draperibård i rött och vitt målades här 1840 av målaren Löfstedt.

Predikstolen som sattes upp 1744 tillverkades av bildhuggaren Anders Ekeberg i Gränna.

Dopfunten av sandsten är troligen samtida med kyrkan, alltså från omkring slutet av 1100-talet.

Glasmålningen i korets östfönster är målad 1929 efter en kartong av Stockholmskonstnären Albert Eldh, bror till skulptören Carl Eldh som var en av 1900-talets mest anlitade skulptörer i landet.

På 1930-talet renoverades kyrkan under ledning av länsarkitekten Allan Berglund. Bland annat murades då en ny triumfbåge mellan långhuset och koret. Och i den utvändiga fasadputsen markerades spåren efter äldre syd- och nordportaler.

En större restaurering genomfördes också på 1950-talet efter förslag av Göteborgsarkitekten Herman Norgren. Då flyttades exempelvis predikstolen närmare väggen. Altarringen omkläddes med ny textil och bänkinredningen ommålades.

I klockstapeln som står nordost om kyrkan hänger en medeltida kyrkklocka.