kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Svenljunga kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Holsljunga kyrka

När Holsljunga kyrka byggdes 1834 var det som ersättning för en eller möjligen två tidigare kyrkor. Den närmast föregående var enligt ett protokoll uppför så sent som på 1730-talet, och renoverad 1804, eftersom den då drabbats av sättningsskador och dessutom hade fukt och mögleskador. Men den ombyggnad som då skedde var slarvigt utförd och resulterade i att man tvingades bygga nytt.

Kyrkan som invigdes av biskop af Wingård den 28 juli 1835 hade Johan Wennberg från Sandhult som byggmästare som utförde arbetet till en kostnad av 1.333 riksdaler och 16 skilling banco. Församlingsborna fick göra fria dagsverken och fick dessutom bestå entreprenören med bland annat 5 tunnor råg, 6 tunnor korn samt av varje matlag 1/2 stop eller 1/2 kanna brännvin. Förutom en viss mäng fläsk, kött, smör och ost hade byggmästare Wennberg också fri skjuts till och från bygget.
Tyvärr fortsatte det vara problemen med sättningar i grunden, och vid en reperation 1865 förstärktes kyrkan med järnstänger tvärs över kyrkorummet.
Kyrkan har även senare renoverats ett antal gånger.

Vid 1932 års restaurering målade konstnären Einar Forseth en ny altartavla med Jesu uppståndelse som motiv. Tavlan var en gåva från församlingsborna, och den gamla altartavlan hängdes då upp på södra långväggen.

Textilkonstnärinnan Elisabet Brenner, boende i Holsljunga, svarade för färgsättningen vid en renovering i mitten av 1990-talet.

1803 kom Jacob Otto Hoof som vice pastor till Svenljunga, där han nästan två decennier senare blev ordinarie komminister. Har var född i Hyssna, och hade studerat i Greifswald. Det påstås att han under sin första tid i Herrljunga var försupen, och bland de främsta i dryckeslagen och på danstillställningar, men att han genomgick en omvändelse 1808.
Jacob Otto Hoof blev efter detta omtalad som väckelsepredikant, och samlade kring sig den så kallade hoofianska sekten, som utmärkte sig genom medlemmarnas spartanska livsföring. Rörelsen som fick inflytande i Halland, Västergötland och Småland hyllade sträng söndagshelgd, enkelhet i klädedräkt och leddes av allmogemän som höll bönemöten, dock utan separation från Svenska kyrkan. Hoof var bosatt i Floghult här i Holsljunga, och folk vandrade långväga ifrån, för att höra förkunnelsen från hans så kallade prediko-sten, som nu räknas som en av traktens sevärdheter. Hans grav finns här på Holsljunga kyrkogård, under en stor sten som finns innanför södra kyrkogårdsmuren.
Jacob Otto Hoof tog också på 1820-talet initiativet till kyrkans första orgel. 1902 byggdes en ny orgel, som fick tjäna fram till 1977 då den nuvarande orgeln byggd av Tostareds Orgelfabrik togs i bruk.

Dopfunten är från 1200-talet. Av äldre saker i kyrkan kan dessutom nämnas en Karl XII:s bibel från 1703 och en mässkrud från 1800-talet.

De två äldsta ljuskronorna är från när kyrkans byggdes 1834, medan de övriga har tillkommit under årens lopp.

De två kyrkklockorna blev gjutna 1787 av Fries i Jönköping. Den större som blev omgjuten 1872 av C.A Norling, också i Jönköping, har en inskription som lyder: ”Besök Guds helgedom, lev tålig, vis och from, Samt tänk på död och dom”.
På den mindre finns texten: ”O, store Gud, låt detta ljud mäng tusen tusen samla. Att i ditt hus då himmelsk ljus och ej i mörker famla. O fader, hör när barnet gör sin bön för dig i nöden! Låt detta ljud ock bli ett bud, när det är frälst i döden”.