kyrkor i Göteborgs stift
guider producerade av Kyrkoguiden
lista / karta Orust kommun

kyrkor
Göteborgs stift
lista

Mollösunds kyrka

När Mollösunds kyrka invigdes midsommardagen 1866 ersatte den en äldre träkyrka som låg inne på den gamla kyrkogården i samhället, ned mot hamnen. Den kyrkan var troligen uppförd under den stora sillfiske-perioden under andra halvan av 1500-talet. Under 1800-talets förra hälft visade sig dock kyrkan vara för liten för den växande befolkningen i samhället, och kyrkan var dessutom i stort behov av reparation. Till slut beslöt man att den skulle ersättas av en helt ny kyrka.

Den gamla träkyrkans interiör finns avmålad på en tavla, som hänger på nuvarande kyrkans nordvägg, till höger om utgångsdörren. Oljemålningen är utförd 1856 av den dansk-svenske konstnären Geskel Saloman, bara några år innan kyrkan revs.

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av stadsarkitekten i Göteborg Hans Jakob Strömberg, som hade fått direktiv att den nya kyrkan skulle bli "ett efter åhörarnas antal och tidens krav fullt lämpligt och värdigt tempel".
I likhet med sed och tradition i andra kyrkor i landet skulle kyrkans syd sida utgöra manssida, och kyrkans norra sida kvinnosida, "i överensstämmelse med anständighetens och blygsamhetens krav…"

Hans Jakob Strömberg föddes i Strömstad och ritade bland annat Akademiska föreningens hus i Lund samt två slott i Skåne, samtliga inspirerade av den romantiska medeltidsstilen. Hans Jacob Strömberg var sedan från 1853 stadsarkitekt i Göteborg. Förutom renoveringsarbeten i bland annat Göteborgs domkyrka planlade han även Östra kyrkogården och ritade Kville kyrka i Bohuslän, som är en av landets största landsortskyrkor.

Den gamla kyrkan var placerad mörkt och undanskymt, och önskemål fanns om att den nya kyrkan i stället skulle ligga på en friare och mer upphöjd plats, där den var mer synlig i samhället. Olsson på Konungsholmen upplät kostnadsfritt marken, där kyrkan nu ligger. Av tacksamhet för sin frikostiga gåva fick Olsson fri bänkplats i kyrkan för all framtid - halva första bänken på både mans- och kvinnosidorna!

Kyrkans interiör blev grundligt renoverad i slutet av 1990-talet under ledning av arkitekten Kjell Malmqvist från Mölndal. I samband med renoveringen inreddes nedtill i kyrkan församlingssal och pentry. Samtidigt utfördes också konserveringsarbeten på kyrkans äldre inventarier av konservatorn Anders Darwall från Hunnebostrand.

Altartavlan fanns tidigare i den gamla kyrkan, har två målningar; till vänster ser vi Kristi födelse i Betlehem och de tre vise männen, samt till höger Kristi korsfästelse på Golgata.
Det finns lite olika uppgifter om altaruppsatsens ursprung. En uppgift gör gällande att det är ett 1600-talsarbete från Mollösunds gamla kyrka, men det finns också uppgifter altaruppsatsen skulle ha kommit från Marstrand någon gång under 1700-talet, men detta är mycket osäkert.
Man har hur som helst återanvänt två av de ursprungligen tre delarna.
Målningarna utförda av Theodor Wallström 1901 ovanför de ursprungliga. Bibelcitaten är på svenska men har sannolikt ursprungligen varit på danska, från den tid då landskapet Bohuslän tillhörde Danmark.

På väggen till vänster och höger om altaret hänger två målningar, som båda är från den gamla kyrkan. Den vänstra föreställande Golgatascenen och den högra nattvardens instiftelse.

Predikstolen är från kyrkans byggnadstid, medan predikstolstaket är från den gamla kyrkan.

Även dopfunten är från den gamla kyrkan. I samband med den senaste renoveringen tog man fram de målningar, som pryder dopfuntens fyra sidor.

1871 fick kyrkan sin orgel.

När den tidigare kyrkan revs såldes en del av kyrkans gamla värdefulla inventarier, bland dem de målningar från 1781 som smyckar läktarbarriären. Församlingen kunde genom att sälja inventarier få hjälp att finansiera uppförandet av den nya kyrkan. Målningarna skänktes åter till kyrkan i mitten av 1930-talet, och föreställer Kristus i mitten, omgiven av de fyra evangelisterna, på norrsidan ytterligare sju apostlar och på sydsidan de gammaltestamentliga gestalterna Abraham, Isak, Jakob, Moses och Aron. Inskriptionen längst i norr bär årtalet 1781, och längst i söder 1935

1970 byggdes ett bisättningsrum i tornets bottenvåning. Placeringen inne i kyrkobyggnaden berodde på en sed att skåda den döde i samband med begravningen. Vid den senaste renoveringen i slutet av 1990-talet ersattes detta med ett nytt bisättningsrum i en tillbyggnad. Klockan i vapenhuset är en gammal skeppsklocka av okänd ålder, enligt en inskription gjuten i Tönsberg i Norge.

Kyrkklockan i tornet skänktes till kyrkan 1926.