Stacks Image 262065

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Göteborgs kommun
Brämaregårdens kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Brämaregårdens kyrka

Under 1900-talets början var Lundby ett område i stark tillväxt, med hög inflyttning. Här fanns en rad stora fabriker och varvsanläggningar, och eftersom de gudtjänstlokaler som fanns inte räckte till lät man uppföra Brämaregårdens kyrka, som började som kapell, ritat av arkitekten Sigfrid Ericson. Han har även ritat bland annat Johannebegskyrkan och Masthuggskyrkan här i Göteborg. Brämaregårdens kyrka invigdes den 20 december 1925.

Koret är ovanligt nog inte placerat i öster, vilket annars är det brukliga, utan i väster, detta till stor del beroende på kyrkans placering invid foten av Ramberget, och tänkt som en del av inramningen att ett torg som aldrig utfördes.

Korets inredning ritades av kyrkans arkitekt Sigfrid Ericson och byggdes av snickaremästare Harald Pettersson. För utsmyckningen av inredningen stod bildhuggare Johan Björck och konstnärerna Fritiof Svensson och Joel Mattson. Den sistnämnde skulle senare komma att bli en välkänd kyrkokonstnär under namnet Joël Mila.

Det fanns till att börja med ingen armatur i taket, utan rummet belystes indirekt med ljus från hundratalet lampor som doldes bakom den kraftiga takfoten.

I början av 1960-talet byttes råglaset i kyrkans fönster ut mot svagt tonat glas. Kyrkorådet hade dock önskat byta mot blyinfattat antikglas, vilket Kungliga byggnadsstyrelsen avstyrkte då det, som det stod: "vore främmande för kyrkans stilhållning".

Församlingshemmet är uppfört i tre sektioner sammanbyggt med kyrkan. Byggnaden närmast kyrkan är ursprunglig från 1925, de andra delarna uppfördes 1962 efter ritningar av Anders Berglund. Det fanns en uttalad målsättning vid skapandet av den nya byggnaden att den skulle anpassas och underordnas "den miljö som arkitekt Sigfrid Ericson skapat”.

När Brämaregårdens kyrka byggdes 1925 var det som ett kapell i Lundby församling. Den fick officiellt status som kyrka 2001.
Men redan 40 år tidigare 1961 hade Brämaregårdens församling bildats, då Lundby församling delades i Brämaregården, Biskopsgården och Lundby församlingar. Lundby församling var då Sveriges största med över 80 000 medlemmar. Från och med den 1 januari 2010 är församlingarna sammanslagna till en, Lundby församling.

I den före detta prästgården är det i dag samlingslokaler. Byggnaden uppfördes vid samma tid som kyrkan, under mitten av 1920-talet, och ritades av arkitekten Sven Tingström.
Stacks Image 262056