Stacks Image 262041

Berättelser om kyrkor i Göteborgs stift
lista / karta Marks kommun
Hyssna gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Göteborgs stift

lista
Hyssna gamla kyrka

Hyssna gamla kyrka som till sina äldsta delar är från 1100-talet, är en av Göteborgs stifts äldsta kyrkor. Enligt gammal tradition skall den första kyrkan i Hyssna legat väster om ån Surtan, och varit byggd av trä, men kyrkan brann ner och ersattes av den nuvarande kyrkan i sten.

Den äldsta delen av kyrkan sträcker sig från vapenhuset till koret. Murarna är en skalmurskonstruktion i natursten.

Innertakets tunnvalv härstammar förmodligen ifrån 1600-talet. Målningarna i det tunnvälvda taket som skildrar scener ur Jesu liv, utfördes 1696 av konstnären Anders Falck från Bogesund och kompletterades 1732 av konstnären Sven Wernberg. Läktarbröstningarnas målningar föreställande Jungfru Maria och apostlarna utfördes även de av And ers Falk.

1705 hade en ny predikstol tillverkats liksom något senare också ett nytt altare med altaruppsats, båda är skurna i barock av bildhuggare Mäster Gustaf Kihlman, Borås.
De flyttades 1907 till den nya kyrkan där de fortfarande finns kvar.
Nu tjänstgör ett triumfkrucifix från 1100 eller 1200-talet som altarprydnad och den predikstol som återfinns i gamla kyrkan tillkom som en provisorisk lösning med material från en övergiven sidoläktare.

Under 1700-talet genomfördes en rad förändringar och kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

Bland annat gjordes bänkinredningen om 1717. Förutom att de var uppdelade på kvinnor och män, var de också indelade så att det förnämsta folket hade sina platser längst fram och de fattiga, torparna och backstugusittarna längst bak. Den första bänken på manssidan var ”ämbetsmannastolen”. Här hade socknens hantverkare sina platser. Herrestolen hade sin plats i koret närmast ingången. Intill denna var klockarestolen. Den långa bänken på kvinnosidan var brud och fadderstolen – som senare kallades ”frustolen.”

1773 byggdes läktarna. Sidoläktarna var avsedda för pigor och drängar. Det berättas att pigorna inte ville använda de nya läktarna ”utan fortsatte intränga i stolarna nere i kyrkan.” För detta blev de hotade att betala 8 öre i böter.

Spelmansläktaren längst fram i kyrkan är en av endast tre bevarade i norden. Två finns i Sverige och en i Finland.

Året innan, 1772 ersattes en klockstapel på kyrkogården av ett stentorn, och det befintliga vapenhuset byggdes in i konstruktionen.

Hyssna gamla kyrka togs ur bruk 1910, tre år efter den nya kyrkan på orten invigdes. Kyrkan började förfalla, men renoverades 1924 efter förslag av arkitekt Sven Brandel, och används idag vid speciella tillfällen såsom vigslar och dop, som sker i en dopfunt som troligen är från 1300-talet.
Stacks Image 262032